با استفاده از فرمان Replace Color میتوانید ماسک های موقتی مبتنی بر رنگ های خاص ایجاد کرده و سپس این رنگ هارا جایگزین رنگ های اصلی نمایید. هر ماسک قسمتی از تصویر

را از قسمتهای دیگر جدا نموده و جلوه آن تصویر را تغییر میدهد. در این آموزش از فرمان Replace Color برای تغییر رنگ دیوار در بالای تصویر استفاده میکنیم.


بدین منظور ابتدا ابزار Rectangular Marquee را انتخاب کرده و با انتخاب قسمتی از تصویر به مسیر Image >> Adjustments >> Replace Color بروید.


پنجره Replace Color دارای گزینه هایی برای تنظیم سایه رنگ , میزان اشباع رنگ و مولفه های روشنایی قسمت انتخاب شده میباشد. 


اکنون با انتخاب اولین قطره چکان ( از سمت چپ ) روی یک نقطه در تصویر انتخابی کلیک کنید (مثلا رنگ آبی بالای پنجره) تا در ناحیه انتخابی انتخاب شود (رنگ زرد)


اکنون از قطره چکان وسط استفاده کنید و در ناحیه دیگری از تصویر استفاده کنید تا کل شکل دیوار در کادر محاوره ای با رنگ سفید نشان داده شود.


سطح تاری و ابهام را با کشیدن اهرم Fuzziness تنظیم کنید.


ممکن است برخی سفیدی در ناحیه انتخابی باشد که با قطرچکان آخر با کلیک بر روی آن نواحی آن هارا حذف کنید با کشیدن اهرم های قسمت Replace Color با کشیدن اهرم های Saturation / Hue رنگ قسمت انتخابی را تغییر دهید.