1 – Cline Stamp Tool : با استفاده از این ابزار می توانید از یک بخش از تصویر چندین کپی در همان تصویر بگیرید بدون اینکه تصویر اضافه شده ناهماهنگ با تصویر باشد. البته بعضی ها از این ابزار، زمانی که بخواهید کار لکه گیری بر روی تصاویر نیز انجام دهند استفاده می کنند.

اما با توجه به جذابیت این ابزار من یک نمونه از کاربردهایش را به شما نشان می دهم. لطفا مرا همراهی کنید.

1-1    : ابتدا تصویر مورد نظر خود را وارد محیط فتوشاپ نمایید. این کار را می توانید با استفاده از کلیدهای Ctrl+O و نیز مسیر File/Open انجام دهید. حالا ابزار مهر را انتخاب کنید.

1-2    : باید یک قسمت را به عنوان الگو برای مهر خودمان انتخاب کنیم برای این کار، با توجه به اینکه من می خواهم یک کوه دیگر در این تصویر اضافه کنم به همین خاطر پای کوه را به عنوان نقطه ابتدایی الگوی خودم انتخاب می کنم. برای انتخاب نقطه ابتدایی الگو باید پس از انتخاب ابزار مهر کلید Alt  را پایین نگه دارم و زمانی که شکل اشاره گر موس تغییر کرد در نقطه مورد نظرم کلیک کنم.

1-3    : با استفاده از نوار خصوصیات این ابزار و رفتن به بخش Brush اندازه مهر خودم را انتخاب می کنم و از جایی که در نظر دارم شروع می کنم به رسم کوه جدید.

2    – Pattern Stamp Tool : این نوع مهر برای ترسیم الگوهای از پیش تعیین شده می باشد.