1 – Crop Tool : از این ابزار برای برش زدن تصاویر استفاده می شود. به عنوان مثال فرض کنید که ما فقط به محوطه نزدیک به خورشید در تصویر نیاز داریم. برای اینکه این بخش از تصویر را برش بزنیم می توانیم از این ابزار استفاده نماییم.

2 – Slice Tool : از این ابزار برای بخش بندی و قطعه قطعه کردن تصاویر کاربرد دارد. معمولا از این ابزار برای استفاده از تصاویر در محیط وب استفاده می شود.

3 – Slice Select Tool : پس از ترسیم Slice ما برای انتخاب و تغییر اندازه آنها از این ابزار استفاده می کنیم.