پس از آنکه تغییرات مورد نظر را برروی عکس انجام دادید عکس را میتوان به فرمت های مختلفی ذخیره کرد. به منظور ذخیره سازی یک فایل به مسیر File >> Save As  رفته با باز شدن پنجره Save به قسمت Save in (با رنگ زرد) رفته و محل ذخیره سازی را مشخص کنید. سپس در قسمت File Name (با رنگ آبی) نامی را برای فایل وارد نمایید. در قسمت Format  میتوانید یکی از فرمت های تصویری را انتخاب کنید (با رنگ سبز)

با انتخاب فرمت در قسمت Save Options میتوانید تنظیمات بیشتری را انجام دهید (رنگ قرمز) پس از تنظیمات لازم برای فرمت انتخابی برروی Save کلیک کنید.


بدین تریب دیالوگی نمایان میشود. این دیالوگ نسبت به اینکه شما چه فرمتی را انتخاب کردین متفاوت میباشد بدین ترتیب در
این دیالوگ میتوانید تنظیمات بیشتری را برای ذخیره سازی تصویر با فرمت انتخاب شده تعین کنید و برروی ok کلیک کنید.