ادامه روند کاری

تکنیک پشت باقی کوسه بسیار جالب تر از باقی قسمت های آن است. باید مطمئن شوید که لایه ها را در ترتیب درست اضافه می کنید. در نتیجه می توانید قابلیت نمایش را تعویض کنید تا رنگ ها را انتخاب کنید و کار را راحت تر بسازید.

برای مثال اگر دندان ها را بر روی یک لایه از خودشان بگذارید، می توانید لایه دهان را موقتا غیر قابل دیدن کنید تا رنگ مناسب از مرجع را برای آن پیدا کنید.

اگر همه دندان ها را در یک آن واحد انتخاب کنید، می توانید به جریان کاریتان سرعت ببخششید. این یک تکنیک ساده است ولی نیازمند تکرار است. در نتیجه هر کلید میانبری ارزش استفاده را در این زمینه دارند.

عناصر کلیدی را روی لایه های خودشان نگه دارید

این کار را تا زمانی که کوسه کامل شده است، ادامه دهید. سعی کنید اضلاع کنار جریان طبیعی اشکال را شکل دهید. این کار کمک می کند که فرم ها، جوری ظاهر شوند که تصویر را باور پذیرتر و با جزئیات کمتر کنندو

درست کردن نواحی کلیدی در ابتدا می تواند یک ایده خوب باشد. زمانی که نقاط کانونی در تصویر هستند و همچنین برای نواحی اطراف آنها نیز می توانند، سودمند باشند.

چیزهایی مثل چشمان و دندان های بلایی و سوراخی های بینی را در لایه خودشان بگذارید. این کار به حفظ نظم کار هم کمک می کند. هنگامی که کار کوسه تمام شد، یک گروه لایه جدید ایجاد کنید و تمام لایه های کوسه را در آن بگذارید.

منتظر قسمت بعدی درس باشید.