خلق دریا


برای ساختن دریا، یک لایه جدید پشت عکس مرجعتان اضافه کنید و یک گرادیانت جدید بسازید. از ابزار انتخاب رنگ برای انتخاب رنگ های بالا و پایین پوستر استفاده کنید و یک گرادیانت عمودی جدید از پایین تا سطح دریا اضافه کنید.

از lasso چند ضلعی برای بریدن موج های خط کشی شده از بالای دریا استفاده کنید. ترجیحا در دنباله افق.


اشکال مقدماتی

کلیدهای Ctrl و Alt و شیفت و N را بگیرید تا یک لایه جدید برای استفاده از lasso و بیرون کشیدن شکل، بسازید. نقاط متوسط خیلی زیادی در این قسمت اضافه نکنید. شما دنبال چیزی هندسی هستید. هنگامی که شکل کشیده می شود، B و آلت را بزنید و بر روی یک ناحیخ میانی رنگ کلیک کنید تا یک رنگ از عکس مرجع انتخاب کنید.

یک نکته در اینجاست که اگر عکس مرجع شما داری تراکم مصنوعات قابل توجه است باید در انتخاب رنگی که انتخاب می کنید، مراقب باشید. می توانید از فیلتر پسترایز برای کاهش مقدار رنگ های موجود استفاده کنید.

حالا شیفت و اف 5 را فشار دهید تا با رنگ مورد نظرتان محل مورد نظر را پر کنید.


به روال کاری مشابه ادامه دهید

از روال مشابه برای جاسازی باقی قسمت پایینی آرواره های تصویر استفاده کنید. به چند ضلعی های بزرگ تر وفادار بمانید و فقط از اشکال سه یا چهار گوشه استفاده کنید وگرنه اشیاء می توانند سریع شلخته و درهم شوند. به هر وجهی که می سازید، یک رنگ از لایه مرجع اضافه کنید که به آن بخورد.

این اشکال خیلی زود تقویت می شوند و شما می توانید یک نسخته گرافیکی ساده از کوسه پوستر اصلی را داشته باشید.

یک لایه جدید زیر آرواره پایینی بسازید و از تکنیک مشابه برای فرم به دهان درونی استفاده کنید. قراردادن این زیر لایه آرواره به این معنی نیست که نمی خواهید در مورد مرزهای بین نواحی دقیق باشید. همین را برای شکل کلی کوسه انجام دهید.