چه نوع کیبوردی 319 کلید مجزا دارد؟ کیبورد فتوشاپ! برایتان توضیح خواهیم داد که چگونه این کیبورد شما را در کار با فتوشاپ یاری می کند.

آیا انگشتانتان درد می کند؟ احساس مهلک دارید از این اینکه تمام روز شرت کات های پیچیده فتوشاپ را برای ساعت ها انجام می دهید؟ در این صورت این کیبورد می تواند راه حلی برای مشکلات بزرگ شما باشد.

کیبورد S از 319 کلید مختلف تشکیل شده است. 299 آنها می توانند شرت کات های بسیار رایج فتوشاپ را انجام دهند. با این کیبورد می توانید فیلتر ها و توابع فتوشاپ روی صفحه را با کمترین تلاش انجام دهید. 20 کلید باقی مانده قابل تغییر هستند و می توانید آنها را برای انجام توابع و کارهای مورد نظر خودتان که بیشتر انجام می دهید، تنظیم کنید.


تصویر کیبورد فتوشاپ :
کیبورد باریک و فلت، فضای بسیار کمی هم روی میز شما به نسبت کیبورد نرمال می گیرد. ولی بهرحال تیم پشت سر این کیبورد اعلام کرده اند که ساعت ها در وقت فتوشاپ شما صرفه جویی خواهد کرد.

با کاهش تعداد دفعاتی که احتیاج دارید از طریق انگشتانتان با ماوس کار کنید، طراحی با فتوشاپ با گام های سریع تری پیش می رود.