هنگامیکه شما با چندین لایة مختلف در یک فایل کار می‌کنید، ممکن است بخواهید برای حفظ موقعیت قرارگیری آنها نسبت به همدیگر، آن لایه‌ها را به هم متصل و لینک کنید. بعد از لینک کردن لایه‌ها ، همگی آنها بصورت یک گروه در هنگام تغییر موقعیت لایه‌ها در تصاویر عمل می‌کنند. حتی با وجود اینکه نام‌های جداگانه‌ای ‌دارند. همچنین می‌توانید با یک فرمان و به راحتی لایه‌های لینک شده را تبدیل به یک لایه کنید (به کار عملی 8 رجوع کنید).

  

باز کردن فایل  

 

نحوه لینک کردن لایه‌ها

گزینه File\Open را برای باز کردن فایل مورد نظرتان انتخاب کنید. در این مثال بر روی تصویری کار می‌کنیم که شامل چندین لایه است و یک لایه Background نیز دارد.